preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

ŠTO JE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA?

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti međunarodnim konvencijama, Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Ostvarenje prava na pristup informacijama je pretpostavka demokratizacije društva te sredstvo koje građanima pruža mogućnost da dođu do informacija koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava.

Svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera, a u posjedu su Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Petrinja ( u daljnjem tekstu: Škola) neovisno o svrsi, te pod uvjetima propisanim Zakonom.

To znači da ovo pravo ostvaruje svaki građanin kao i svaka pravna osoba (tvrtka, udruga civilnog društva, medij, ustanova, i sl.).  Informacije koje se mogu tražiti vezane su za rad i poslovanje Škole, odlučivanje, financijska pitanja, odnosno svemu što je u vezi s našim radom, osim u slučajevima kada su informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti).

Informacija obuhvaća sve već postojeće informacije u obliku dokumenata, zapisa ili u bilo kojem obliku zabilježenih informacija (pisanih, vizualnih, slušnih).

KAKO ŠKOLA POŠTUJE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA?

U našoj Školi nastojimo biti proaktivni  te pravovremeno i ažurno objavljivati sve informacije i dokumente koje su od javnog interesa.

Informacije objavljujemo putem web stranice, ali i neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev, omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije, te dostavljanjem pisane informacije odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije ovlašteniku koji je podnio zahtjev.

Ovo je pravo neovisno o državljanstvu ili sjedištu pravne osobe  što znači da će Škola postupiti po vašem zahtjevu jednako neovisno jeste li državljanin ili stranac, odnosno imate li kao pravna osoba sjedište u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

KAKO OSTVARITI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA?

Pavo na pristup informacijama ostvaruje se na dva načina: proaktivnom objavom informacija na web stranicama Škole te upućivanjem zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti na jedan od slijedećih načina:


1. Putem pošte ili osobno na adresu: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja, Trg Matice hrvatske 9/b, 44250 Petrinja;
2. Usmeno na zapisnik kod službenice za informiranje;
3. Putem elektronske pošte na e-mail: katarina.grbesa@skole.hr;
4. Putem telefona na broj 044/815-335, o čemu službenica za informiranje sastavlja službenu  zabilješku.

Obrazac zahtjeva možete naći ovdje.

Važno je napomenuti da Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Ukoliko smatrate da Vam je Škola neopravdano uskratila pristup informaciji ili nije odgovorila na Vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje na ppi@pristupinfo.hr.

Također, ako uočite nepravilnosti ili kršenje Zakona od strane Škole možete uputiti predstavku Povjereniku za informiranje.

MOŽE LI ŠKOLA USKRATITI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA?

Pravo građana na pristup informacijama može se naći u sukobu s drugim priznatim vrijednostima, interesima i pravima, te je ostvarivanje ovog prava moguće ograničiti.

Škola može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013,82/2015.).

Škola će ograničiti će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka bez posebne potrebe obrazlaganja uskrate.

U dolje navedneim slučajevima, Škola može ograničiti pristup informaciji no prethodno mora izvršiti procjenu opravdanosti tog ograničenja, odnosno ocijeniti da li bi objavljivanje informacije bilo od veće štete za javni interes od koristi koja bi nastala objavom (provodi se tzv. test razmjernosti).

Škola može ograničiti pristup informaciji:

 1. ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
 2. ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
 3.  ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
 4. ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
 5. ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
 6. ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;
 7. u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Škola može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;
 2. onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.

Također, Škola može ograničiti pristup informaciji ako je:

 1. informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;
 2. informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.

U svakom takvom slučaju Škola će obrazložiti svoje argumente za obje opcije, kako bi se opravdanost rezultata testa mogla ispitati u žalbenom postupku.

Ukoliko smatrate da Vam je Škola neopravdano uskratila pristup informaciji ili nije odgovorila na Vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje na ppi@pristupinfo.hr.

Također, ako uočite nepravilnosti ili kršenje Zakona od strane Škole možete uputiti predstavku Povjereniku za informiranje.

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Službenica za informiranje: Katarina Grbeša, tajnica Škole.

Kontakt podaci:

e-mail adresa: katarina.grbesa@skole.hr

Telefon: 044 815 335

Ova stranica ne koristi kolačiće.

TražilicaKalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


E- dnevnik

Oglasna ploča
preskoči na navigaciju